Մասնակցություն Հայ Ընդհանուր Բարեգործական Միության սեմինարին

Ի.Մկրտումյանը մասնակցեց Հայ Ընդհանուր Բարեգործական Միության սեմինարին, որը նվիրված էր հետևյալ պրոբլեմներին՝
– Խոցելի խմբերի աղքատության մակարդակի նվազեցում (տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, երեխաներ, միայնակ մայրեր),
– Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց զբաղվածության ապահովում,  սոցիալական ձեռնարկություններ:
Մասնակցության նպատակն էր մշակել առաջարկություն սովորեցնել խոցելի խմբերին գումար վաստակել առ-ցանց աշխատանքով Ինտերնետում: